? عوامل عریان شدن در روسازی آسفالتی - مقالات معماری و عمران